Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 • Teddy Westland kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of vermissing van goederen die door de ouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.
 • De ouder gaat ermee akkoord dat de gastouder met het kind naar buiten gaat. Voor het vervoer met een auto wordt vooraf tijdens het intakegesprek toestemming gevraagd door middel van een toestemmingsformulier. Vervoer vindt alleen plaats met goedgekeurde zitjes.
 • Indien het gastkind medicatie gebruikt, dient ouder dit door te geven aan de gastouder.
 • Indien ouder wenst dat gastouder medicatie toedient aan het gastkind, dient ouder een formulier ‘toediening medicatie’ volledig in te vullen en te ondertekenen.
 • Speelgoed en knuffels meenemen gebeurt op eigen risico.
 • De ouder gaat ermee akkoord dat het gastkind eventueel in aanraking kan komen met (huis)dieren.
 • Alleen indien ouder zelf niet in staat is om het kind op te halen en de andere persoon (van tevoren door de ouder zelf aangegeven) van gezicht bekend is bij de gastouder, wordt het gastkind meegegeven aan deze persoon.
 • Gastouder beschikt over de volgende verzekeringen: aansprakelijkheid voor bedrijven (gastouders), aansprakelijkheid voor particulieren, inventarisverzekering, ongevallenverzekering, schadeverzekeringen inzittenden (autovervoer) en rechtsbijstandverzekering.
 • Een eventuele rechtszaak wordt uitgevoerd onder het Nederlands recht.

Beleid:

 • Teddy Westland werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Westland.
 • Roken in het huis en de tuin van de gastouder is verboden.
 • Het gastkind moet volgens de standaard normen de noodzakelijke inentingen gehad hebben. Ouder geeft aan gastouder mondeling door wanneer het gastkind een (nieuwe) inenting heeft gehad.
 • Voorafgaande de opvang moeten alle toestemmingsformulieren voor vervoer etc. ingevuld zijn, dit gebeurt tijdens het intakegesprek.
 • In principe wordt het gastkind niet op de buik in bed gelegd. Indien dit echt niet anders kan, dient de ouder het toestemmingsformulier buikslapen getekend te hebben. Gastouder is hierna bereid het gastkind op de buik in bed te leggen, doch blijft ouder altijd verantwoordelijk voor de mogelijke gevaren mocht er onverhoopt toch iets met het gastkind gebeuren. Gastouder en gastouderbureau kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Gastouder draagt zorg voor het waarborgen van de privacy en houdt zich aan de wet AVG. Alleen wanneer ouder expliciet toestemming geeft voor het plaatsen van herkenbare foto’s op sociale media en de website van gastouder, via het toestemmingsformulier privacy, zullen er herkenbare foto’s van het (gezicht) gastkind gebruikt worden. Mocht u privé een foto ontvangen waar uw kind met andere gastkind op te zien is, mag u deze niet verder verspreiden zonder expliciete toestemming van zowel de gastouder als de andere vraagouder.
 • In het geval van een (medische) noodsituatie kan het voorkomen dat de overige gastkinderen kortdurend worden opgevangen door een van de achterwachten van de gastouder. Ouder wordt hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 • Gastouder volgt het beleid en houdt zich aan de protocollen en meldplicht van de meldcode kindermishandeling.
 • Bij een klacht of geschil kan de ouder eerst bij de gastouder terecht voor een gesprek en het samen zoeken naar een oplossing, wanneer dit niet het gewenste resultaat biedt kan ouder een klacht of geschil indienen bij het gastouderbureau. Deze beschikt over een klachtenregeling. Wanneer dit alsnog een onbevredigende oplossing geeft kan de ouder terecht bij het klachtenloket of bij de geschillencommissie, alleen ouder zelf kan hier een klacht of geschil indienen 

Uurtarief, wat is wel niet inbegrepen:

 • Het uurtarief is € 6,20 exclusief de bemiddelingskosten van het gastouderbureau.
 • In het uurtarief voor de gastouderopvang zitten inbegrepen: een broodmaaltijd, fruit, drinken en tussendoortjes.
 • De ouder dient zelf mee te nemen: (zwem)luiers, fles/babyvoeding of -drinken en eventuele andere verzorgingsproducten.
 • Borstvoeding meegeven is mogelijk, mits wordt voldaan aan de houdbaarheid.
 • De hoogte van het uurtarief en overige kosten kunnen jaarlijks door gastouder worden bijgesteld. Gastouder stelt ouder hiervan schriftelijk op de hoogte.

Dagopvang:

 • Teddy Westland is geopend van 7.00 tot 17.30 (inclusief overdracht). Indien ouder andere tijden wenst kan dit aangevraagd worden. De ouder betaalt de overeengekomen uren plus de eventueel extra afgenomen uren en brengt en haalt het kind volgens de afgesproken tijden. De ouder neemt minimaal 7 uur per dag af.
 • Gastouder houdt voor het brengen en halen van de gastkinderen door de ouders, altijd als uitgangspunt de contracttijden aan. Omdat gastouder niet op de hoogte is van de privé en/of werktijden van de ouder, kan het zijn dat als ouder het gastkind later komt brengen of eerder komt ophalen de ouder voor een dichte deur staat, als de gastouder met de kinderen naar buiten is. Om dit te voorkomen dient de ouder tijdig te overleggen over het later brengen en/of eerder ophalen van het gastkind.
 • Indien ouder het gastkind later komt ophalen dan de afgesproken (contract)tijden, wordt dit doorberekend, plus 15 minuten extra ten voordele van de gastouder.
 • Indien de ouder, naast de overeengekomen contracturen/dagen, een extra dag opvang wenst is dit alleen mogelijk indien er plaats is en niet het maximum aantal kindplaatsen wordt overschreden.
 • Uren/dagen die gereserveerd zijn worden altijd volledig doorberekend. Ook indien later blijkt dat er geen gebruik van is gemaakt.
 • Een incidentele opvangdag kan worden aangevraagd bij de gastouder. Indien de extra dag na aankondiging niet wordt afgenomen, geldt een doorbetaling van 100%.
 • Gastouder behoudt zich ten allen tijde het recht om zelf haar dagindeling te plannen en/of te veranderen/aan te passen.
 • Gastouder behoudt zich het recht om zelf te beslissen en te bepalen waar en wat voor voeding en drinken zij voor de kinderen koopt en aanbiedt. Ze houdt hierbij zo veel mogelijk rekening met de door het voedingscentrum opgestelde richtlijnen voor gezonde voeding voor kinderen en de mogelijke dieetwensen voor een kind.

Afwezigheid gastouder:

 • Bij afwezigheid, in welke vorm dan ook van de gastouder (bijvoorbeeld vakantie en ziekte van de gastouder) en daarmee de mogelijkheid tot opvang, volgt er geen doorbetaling.
 • Gastouder geeft tijdig door welke dagen zij opneemt als vakantie en vrije dagen.

Afwezigheid gastkind:

 • Bij afwezigheid van het gastkind in verband met ziekte, vakantie(s), zwangerschapsverlof van de vraagouder en/of andere redenen geldt een doorbetaling van 100%.

Ziekte gastkind:

 • Wanneer het gastkind ’s morgens bij de ouder al ziek is en/of koorts (boven 38,5 graden) heeft en zich echt ziek voelt, kan het gastkind niet bij de gastouder komen. Dit is voor het kind niet plezierig en de gastouder kan het kind niet de extra aandacht geven, die op dat moment nodig is.
 • Wordt het gastkind bij de gastouder ziek, dan neemt de gastouder contact op met de ouder om te overleggen of het noodzakelijk is het kind te komen ophalen.
 • voor een goede verzorging en alertheid van de gastouder op lichamelijke zaken van het gastkind, dient ouder gastouder van alle (kleine) veranderingen in het lichamelijke gestel op de hoogte te houden.
 • Gastouder stelt het op prijs als ouder besmettelijke ziektes, bijvoorbeeld waterpokken, tijdig meldt aan de gastouder. Op die manier kan gastouder andere ouders hierover informeren. Vooral, indien een (andere) ouder zwanger is, of er baby’s komen, is deze informatie van groot belang.
 • Bij besmettelijke ziektes dient u uw kindje thuis te houden, tenzij de gastouder en alle andere ouders van de opvang geen bezwaar maken.

Medicatie:

 • Ouder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van alle medische informatie die betrekking heeft op het gastkind.
 • Indien het gastkind thuis medicatie gebruikt, dient ouder dit ook door te geven aan de gastouder.
 • In principe wordt er door de gastouder geen medicatie verstrekt. Alleen wanneer dit echt niet anders kan, zal de gastouder met schriftelijke instructies van de ouder het kind tijdens de opvang van medicatie voorzien. Hiervoor dient vooraf het formulier toediening medicatie ingevuld te worden. Gastouder is hierna bereid medicatie te geven maar ouder blijft ten alle tijden verantwoordelijk. Gastouder en gastouderbureau kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Gastouder en gastouderbureau kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bijwerkingen of allergische reacties die kunnen optreden als gevolg van het in opdracht van ouder door de gastouder toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
 • Medicijnen moeten afgegeven worden en niet in tassen worden gedaan. Hieronder vallen ook keeltabletjes en zalfjes etc.

Betalingen:

 • Opvanguren worden elke maand voor de 5de dag in de eerstvolgende maand doorgegeven aan het gastouderbureau door de gastouder.
 • Betalingen voor de opvang uren, afgenomen bij Teddy Westland, dienen door middel van automatische incasso of overboeking naar de rekening van het gastouderbureau binnen 10 dagen, uiterlijk voor de 15de van de eerstvolgende maand in orde te zijn gemaakt. Ouder kan kiezen voor automatische incasso via het gastouderbureau.
 • Eventuele overige kosten dient ouder rechtstreeks aan de gastouder te voldoen, op een nader aan te geven bankrekening.
 • Indien ouder rond de factuurdatum afwezig is, bijvoorbeeld door vakantie, blijft ouder verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur en dient hij/zij zelf voor een oplossing zorg te dragen. Ditzelfde geldt voor het accorderen van de uren.
 • Indien ouder vaker dan 2x per jaar te laat is met betalen, dan wel de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, dan wel het bedrag laat storneren; behoudt gastouder zich het recht voor om de opvang per direct te beëindigen, zonder dat enige opzegtermijn in acht wordt genomen.

Opzegging:

 • De opzegtermijn is 1 kalendermaand en dient schriftelijke plaats te vinden zowel aan Teddy Westland als aan het gastouderbureau.
 • Vermindering van opvanguren/dagen wordt gezien als opzegging en hiervoor geldt tevens een opzegtermijn van 1 maand.
 • Gastouder behoudt zich het recht om per direct op te zeggen zonder enige opzeggingstermijn in het geval van een onhoudbare situatie, waarbij het belang of veiligheid van andere gastkinderen of de gastouder in het gedrang of in gevaar komt.

Definitieve plaatsing:

 • Nadat het gastouderbureau de ondertekende overeenkomst van ouder retour heeft ontvangen is de inschrijving en plaatsing van het gastkind definitief.

*Overal waar ouder staat geschreven kan ook ouders of wettelijke verzorger(s) gelezen worden.